loading
1398/07/01

آماده سازی اولیه قطعه

به منظور آماده سازی سطح فلز جهت جذب و چسبندگی بهتر رنگ، باید مراحلی نظیر چربی زدایی، شستشو، فسفاتینگ روی، فسفاتینگ آهن، شستشوی مجدد، پسیویشن و آبکشی نهایی بر روی قطعه انجام پذیرد